POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania (w tym gromadzenia i wykorzystywania) danych osobowych przez QED Software Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-052) przy ul. Mazowieckiej 11/49, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000174197, NIP: 5262370692 (dalej: „my”, „nas”) wraz z informacjami dotyczącymi praw osób fizycznych. Dane osobowe przetwarzane są przez nas w celach i zakresach wskazanych w Polityce Prywatności.

Definicje:

Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności użyto poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 • Administrator / ADO – administratorem danych osobowych jest QED Software Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-052) przy ul. Mazowieckiej 11/49, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000174197; posiadająca NIP: 5262370692 oraz REGON: 014909604; e-mail: [email protected]

 • Kandydat – każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym, prowadzonym przez Administratora;

 • Klient – każda osoba, na rzecz której Administrator świadczy usługi software, na zasadach i w zakresie wynikającym z uzgodnionej między Stronami umowy;

 • Kontrahent/Przetwarzający – każda osoba współpracująca z Administratorem, przetwarzająca dane osobowe w stosunku do których Administratorowi przysługuje status ADO, na zasadach i w zakresie wynikającym z uzgodnionej między stronami umowy;

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 • Serwis – domena internetowa: www.qed.pl

 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu i/lub kontaktująca się z Administratorem drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztą tradycyjną.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przez nas przetwarzane w celach i na podstawach wskazanych w Polityce Prywatności – w stosunku do:

 • Użytkowników – w celu rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami Serwisu);

 • Klientów – w celu świadczenia usługi software, na zasadach i w zakresie zgodnym z indywidualnymi ustaleniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);

 • Kontrahentów – w celu realizacji łączącej Strony umowy (w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu art. 28 RODO), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. niezbędność przetwarzania wynika z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora);

 • Kandydatów – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, dane Kandydata przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora w dziedzinie prawa pracy). W przypadku współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną, dane Kandydata przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. dobrowolnie wyrażonej przez niego zgody);

oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli przetwarzamy dane w innych celach niż wynikające z Polityki Prywatności, osoba, której dane dotyczą każdorazowo zostanie o tym poinformowana.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane osobowe są przez nas przetwarzane w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności – w stosunku do:

 • Użytkowników – w zakresie: imienia, adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu;

 • Klientów – w zakresie: wynikającym z indywidualnych uzgodnień, niezbędnym do wykonania usługi software, dobrowolnie podanym przez Klienta;

 • Kontrahentów – w zakresie: niezbędnym do realizacji łączącej Strony umowy, tj. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy nr telefonu i adres e-mail, a także dane niezbędne do wystawienia faktury VAT;

 • Kandydatów – w zakresie: w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, dane wskazane na gruncie art. 221 Kodeksu pracy (tj. imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz innych danych, dobrowolnie podanych przez Kandydata. W przypadku współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zakresie dobrowolnie wskazanym przez Kandydata. Administrator może przetwarzać również dane wrażliwe Kandydatów (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia), np. wizerunek. Podanie tego typu danych zależy wyłącznie od woli Kandydata i nie ma wpływu na udział w procesie rekrutacji.

Jeżeli przetwarzamy dane w innych zakresach niż wynikające z Polityki Prywatności, osoba, której dane dotyczą, każdorazowo zostanie o tym poinformowana.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane osobowe zostały zebrane. Dodatkowo, dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym są rozstrzygane ewentualne roszczenia lub takie roszczenia mogłyby powstać, a nie uległy przedawnieniu. Okres przetwarzania danych osobowych Kandydatów zależy od udzielonej przez Kandydata zgody. W przypadku zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do przeprowadzenia wskazanego procesu rekrutacji – do czasu zakończenia tego procesu; w przypadku zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji – przechowujemy dane Kandydatów także po zakończeniu konkretnego procesu rekrutacji (nie dłużej, niż przez jeden rok).

Odbiorcy danych:

Dane Osobowe Użytkowników oraz Klientów mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii;

 2. sprostować swoje dane osobowe;

 3. żądać usunięcia swoich danych osobowych; niemniej, jeśli dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;

 4. żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 5. przenieść swoje dane osobowe;

 6. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych;

 7. cofnąć zgodę (w przypadku gdy Administrator będzie przetwarzał dane w oparciu o zgodę) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych przez Administratora lub innych praw przyznanych na mocy RODO. Funkcję organu nadzorczego pełni w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać do nas e-mail [email protected]. W wiadomości należy wskazać: a) z którego prawa osoba chce skorzystać; b) w jakim zakresie oraz c) w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji prawa osoby występującej z wnioskiem – w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa /i w jakim zakresie dana osoba chce skorzystać (kontakt telefoniczny jest preferowany, chociaż nieobowiązkowy).

Przetwarzanie danych poza terytorium UE:

Oświadczamy, że nie będziemy przekazywać powierzonych danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że z wyprzedzeniem uzyskamy na to pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą. Jednocześnie zapewniamy, że w takiej sytuacji dopełnimy wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.

Profilowanie: 

Administrator podejmuje decyzje wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

Polityka plików cookies: 

W celu poprawy funkcjonalności Serwisu Administrator może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której Użytkownik przegląda strony internetowe.

Oświadczamy, że wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • cookies niezbędne dla poprawnego działania witryny;

 • cookies weryfikujące odwiedziny.

Pliki cookies, z których korzystamy, nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo zdecydować o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkownika.

Na urządzeniu Użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich, w szczególności: Linkedin, Google, Twitter. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. Administrator powiadomi o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.